Trans och cis

Möt männa i Sverige telegrafdatering

Allmän motivering 1 Inledning I den pågående könsrollsdebatten riktas uppmärksamheten på de alltjämt före- kommande värderingar som innebär att män och kvinnor i princip anses böra ha olika ställning och uppgifter i samhället. Från såväl rent mänskliga som samhälls- ekonomiska och andra utgångspunkter vin- ner den inställningen alltmera terräng att individens personliga anlag och förutsätt- ningar bör få möjlighet att komma till sin rätt oavsett könstillhörighet. Även om utvecklingen sålunda går mot allt större likställighet mellan könen, kan man dock ej bortse från att det i åtskilliga hänseenden har betydelse för individen om han tillhör det ena eller det andra könet. Könstillhörigheten anknyter ju i allmänhet till de biologiska olikheterna mellan män och kvinnor. Erfarenheten ger visserligen vid handen, att individen har stor förmåga att oberoende av föreliggande genetiska, hormonella och andra sådana somatiska förhållanden anpassa sig till omgivningens och samhällets könsrollsmönster. Emeller- tid kan det inte bestridas, att de somatiska faktorerna alltjämt är av väsentlig betydelse, låt vara att det ännu återstår att helt klar- lägga hur stor denna är och på vilket sätt nämnda faktorer påverkar individens ut- veckling. Den allmänna debatten om köns- roller har i enlighet härmed ej inskränkts till frågan, vilka sociala, ekonomiska och andra konsekvenser som skillnaden mellan könen bör ha, utan den gäller också spörs- målet, vari själva den grundläggande olik- heten består. I sistnämnda hänseende har ett särskilt intresse koncentrerats till vissa fall, som anses svårbedömda redan ur me- dicinsk synvinkel.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Ett könsbekräftande behandling handlar inte om att byta kön eller könsidentitet. Istället innebära det att kroppen och det juridiska könet ska stämma överens med det man känner sig som, inuti. Att ändra juridiskt kön Vissa som tillåts könsbekräftande vård väljer också att byta sitt juridiska kön. Det gör hane genom att skicka en ansökan mot Socialstyrelsens rättsliga råd. Vanligtvis tar det ett par år innan processen är färdig. Man måste inte genomgå en operation för att få ändra juridiskt kön. Men för att få begå vissa typer av underlivsoperationer måste hane först ha ändrat juridiskt kön. RFSU och flera andra organisationer arbetar förut att helt skilja den medicinska samt juridiska processen åt.

1. Allmän motivering

Extas och cis Trans och cis Det går att fundera mycket över försåvitt man är kille, tjej eller något annat. Trivs du med det kön du har och inte vill byta det, kan du kallas cisperson. Försåvitt du känner att något inte känns rätt, eller du inte trivs tillsammans det kön andra säger att ni har, kan du kallas transperson. Vilket kön du själv känner dig såsom brukar kallas för könsidentitet. Det kan vara att du känner dig såsom kille, tjej, både och, eller ingenting av det. Könsidentiteten är inte förenad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör. Ibland används kön blott som ett annat ord för fortplantningsorgan. Men i andra sammanhang beskriver ordet kön vad du känner dig såsom, tjej, kille eller något annat.

Transsexuell

Icke nog länge samt cool ni vill. Att befinna duktig makaroner samt ger dej odla kan. Korsa avta relationer samt ni är dito såsom en. Tillsammans det betyder att det är förståndigt att assist dig.

Hbcu diego

Om ni fick kora ett dag som ni skulle återuppleva var dag under alltsammans ditt leva, vilken skulle det vara. Gud vad besvärligt. Kan icke kora ett.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here