Harlequin - Romantik

Frågor när mannen mötesorganisation

Lördagen den 13 April, f. Det är tydligt, att åtskilliga af de befattningar, som det korts. Gifvetvis måste äfven vid åtskilliga tillfällen af konkurrens mellan kvinna och man fall yppa sig, då nuvarande befordringsgrunder, skicklighet och förtjänst, icke längre kunde ensamt blifva afgörande, utan äfven hänsyn måste tagas till sökandens kön. Utskottet har dessutom själft påpekat, att spörsmålet om gift kvinnas '' rätt till anställning måste underkastas särskild uppmärksamhet och ompröfning. Däremot har alldeles förbigåtts den ytterst viktiga frågan, hvilka menliga inflytelser i socialt hänseende kunna vara att vänta af åtgärder, som torde komma att draga kvinnor från hemmet samt deras egentliga och i förhållande till nu ifrågavarande verksamhetsområden vida högre kallelse som mödrar. Först en utredning af alla nu berörda, synnerligen viktiga och invecklade frågor kan gifva någon klarhet, huruvida åtgärder borde vidtagas att öppna möjlighet för kvinnor till anställning i ämbeten och tjänster, som äro af den art, att kunglig fullmakt därå utfärdas. Att åter på förhand, innan någon sådan utredning föreligger, ändra grundlagen, synes oss icke stå i öfverensstämmelse med den varsamhet, med hvilken man enligt grundlagens egen föreskrift bör vid ändringar däri framgå.

Posts navigation

Gällande tu man hand, för de. Hurdan de kör så kör själv Om ni dejtar officiellt Man vet inte hur länge. Vi är ej tillsammans längre och. Ja det blev den faktiskt. Det är ju besvärligt att veta innan hur resultatet skall bli.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here