Äktenskapsförord

Erfarenhet äktenskap byrå om det knoke

Behöver vi skriva ett äktenskapsförord? Fråga Jag och min sambo funderar på att gifta oss. En fundering jag har är att jag kommer att ärva ett sommarställe när min far går bort. Jag vill inte att min sambo ska kunna få det om det skulle bli en skilsmässa utan det ska gå i arv till våra gemensamma framtida barn. Måste vi skriva ett äktenskapsförord då? Svar Det finns olika vägar att lösa ditt problem på: din far har möjlighet att i ett eget testamente bestämma att sommarstället eller allt du ärver ska vara din enskilda egendom. Du och din blivande man kan själv bestämma detta i ett äktenskapsförord antingen innan ni gifter er eller när som helst under äktenskapet. Det som är enskild egendom ska inte delas lika vid en eventuell skilsmässa eller i en bodelning på grund av dödsfall.

Bra att veta för dig som ska skiljas eller separera

Aktuell lydelse Föreslagen lydelse 13 5' Är ena maken sinnessjuk och har sjukdo- men under äktenskapet fortfarit tre år, äger andra maken rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen kan fordras att han fortsätter äktenskapet. Har sjukdomen varat kortare tid än som sägs i första stycket, må dömas mot äkten- skapsskillnad, om synnerliga skäl finnas. Bestämmelserna i 7— äger ej tillämp- ning, om till följd av äktenskapsförord eller boskillnad ingendera maken har giftorätts- gods. Bidraget kan, om den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållan- den och omständigheterna i annat föranleder det, bestämmas till visst summa, som den underhållsskyldige skall en passage för alla utge till den underhållsberättigade. Är bidraget bestämt att utgå gällande särskilda tider och ingår den berättigade nytt gifte, skall bidrag ej fortsättningsvis utgå. Utan hinder av vad såsom genom rättens beslut eller genom förbindelse blivit bestämt om bidrag till makes underhåll äger rätten på endera makens yrkande förordna på annat sätt därom, när väsentligt ändrade förhållanden påkallar det. Endast om synnerliga skäl föreligger tillåts dock underhållsbidrag ut- dömas, om sådant bidrag icke tidigare skulle ha utgått, eller höjas utöver det högsta summa till vilket bidraget tidigare varit absolut.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Vad är skillnaden mellan en separation samt en skilsmässa? Fråga Vilka skillnader är det mellan separation och skilsmässa? Finns det någon skillnad?

Så ansöker ni om hindersprövning

Advokatbyrån har mycket lång erfarenhet av göromål inom humanjuridik FAMILJERÄTT Vårdnad, boende samt umgänge Vid en skilsmässa uppkommer ideligen många frågeställningar kring vårdnaden, barnens boende samt umgänget med barnen, och det kan uppstå ett flertal situationer därborta man behöver råd och stöd. Advokatbyrån har lång erfarenhet av både äktenskapsskillnader och vårdnadstvister och vi kan gällande bästa sätt bistå våra klienter tillsammans stöd och rådgivning under processen. Advokatbyrån biträder våra klienter vid processer inom domstolar, men även vid upprättande bruten avtal utom rätta avseende reglering bruten vårdnad, boende och umgänge.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here