HANS EXCELLENS AV MADAGASKAR

Kvinna söker en man grekisk

Ansiktet lyste av förtjusning, och hade jag inte nyss sett tårarna droppa mellan de smala fingrarna, skulle jag kunnat gå ed på, att de ögonen inte gjutit tårar på år och dag. En obeskrivlig lättnad kände jag, trots allt, i detta ögonblick. Adorée försökte gripa mina nedbläckade fingertoppar, vilket inte lyckades, och sade med den ärligaste hänförelse i tonen: — Jag vill bli din slavinna, Alberto. Att reda ut det moderna samhällets frihetsbegrepp i denna lilla konstiga hjärna ansåg jag vara fåfängt och yttrade därför ingenting om slavinneprojektet. Med några mycket varsamma frågor — skräcken för tårarna satt i mig — försökte jag i stället få klarhet i några inte oväsentliga detaljer rörande min nya skyddsling. Det var inte mycket jag fick veta. Vad jag erfarit under mitt sorgliga besök för fem år sen på det härjade Hamsten klarnade emellertid för mitt medvetande småningom.

Other languages with Google Translate

Det var därför med stort intresse samt även tillfredsställelse, som jag någon epok senare läste referatet av ett anförande, som statsministern hållit, och däri han tagit upp samma spörsmål som herr Undén. Jag uppfattade statsministerns tal såsom ett klarläggande av regeringens inställning inom dessa frågor och fann då, att denna icke var så helt förbehållslös, som man kanske kunde tro bruten det tal, som jag först åberopat. Då jag förmodar, att statsministern angav den riktlinje, som hela regeringen nämligen även utrikesministern voro införstådda med, ber jag få säga, att till den linjen kunna även vi från vårt håll ansluta oss. Jag gläder jag åt att kunna konstatera, att utrikesministerns anförande i dag var i enhetlighet med vad jag förutsatte vara regeringens uppfattning. Jag vill särskilt understryka utrikesministerns uttalande, att örn oenighet uppstår emellan stormakterna böra vi icke låta bedriva oss in i någon gruppbildning. Tillåts Sverige ett erbjudande att ansluta sig till Förenta nationerna, så böra vi göra detta under förhoppning örn att det kommer att göras ett uppriktigt försök att trygga världsfreden. Vi torde dock icke böra vara så optimistiska, att vi därför försumma vårt eget militära försvar, vilket nog är det mest otvetydiga beviset utåt för det värde, vi sätta på vår oberoende. Skulle det gå så olyckligt — vilket jag hoppas det icke utför — att en svårartad schism skulle uppstå mellan stormakterna i Förenta nationerna, torde tanken pa neutralitet icke utan vidare böra avvisas.

Other languages with Google Translate

Av de ledande männens inom samlingspartiet blad föreligger således här ett domskäl inom Riksdagens viktigaste fråga, och det synes mig därför kunna vara af en visst intresse att belysa de grunder, på hvilka de bygga sin de. Detta synes mig vara så avsevärt viktigare, som det framlagda kungl. Emedan fördenskull flertalet af kammarens största avsnitt går till strid mot regeringsförslaget samt därmed söker göra om intet en positivt resultat, vunnet af de aktuell kamrarne, måste motionens kritiska del, kritiken gentemot regeringens förslag, vara nära gällande den viktigaste, den som alldeles afgjordt närmast tilldrager sig uppmärksamheten. Man finner i denna motion de gamla ganska utslitna skälen mot proportionella val inom allmänhet, och det kan vid denna remissdebatt icke vara min afsikt att söka belysa skälen för och emot de proportionella valen. Jag tillåter jag endast att till belysning af motiveringen i motionen framdraga några synpunkter af mera praktisk natur. I motionen göres, bland andra, anmärkning mot de stora valkretsarne med däraf följande alltför grandiost behof af partiledning, hvilket skulle alstra öfverdrifna valkostnader.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here