Nya talböcker augusti 2012

Otillfredsställd ensamstående dam 24 timmar tipps

Kort om direktiven Bakgrunden till förslaget I direktiven diskuteras behovet av att stimulera privat tillhandahållna tjänster utifrån tre utgångspunkter. Utgångspunktema har varit dels hur otillfredsställda behov av olika tjänster skall kunna tillgodoses, dels att en stimulans av den privata tjänstesektorn skulle kunna öka den aggrege- rade sysselsättningen och minska arbetslösheten. Vidare skulle en sti- mulans kunna vara motiverad av effektivitetsskäl eftersom efterfrågan på sådana tjänster som relativt lätt kan ersättas av arbete i egenregi eller obeskattat svart arbete tenderar att vara extra priskänsliga. Enligt det sistnämnda effektivitetsargumentet skulle en prissubventio- nering av tjänster som lätt kan ersättas av arbete i egenregi begränsa utrymmet för svart arbete samt flytta över resurser från den mindre pro— duktiva informella ekonomin till den mer produktiva formella ekonomin, vilket skulle vara välfärdshöjande. Det kan dock enligt direktiven finnas andra skäl till svart arbete än skatterna. Exempelvis nämns att arbetet utförs av personer utan arbetstillstånd. Samtidigt redovisas i direktiven en rad problem som en subvention- ering av privat tillhandahållna tjänster kan orsaka. En prissubventione- ring av tjänsterna medför att en ny snedvridning införs inom den for- mella marknadssektom.

Innehållsiörteckning.

Bruten diagram 14 framgår den procentuella fördelningen mellan annonssidor och redaktionella sidor mirakel Den lägsta andelen annonser - knappt 20 procent - noterades inom januari, juli och augusti och den högsta - cirka 40 procent - i oktober och november. Eftersom förlagens utbud av redaktionellt stoff per exemplar var lika stort under hela året finns fog påstå, att orsakerna mot lösnummerförsäljningens säsongvariationer i huvudsak torde kunna sökas på efterfrågesidan. Detta dock sagt med reservation för att inte kvaliteten på det redaktionella innehållet markant säsongfluktuerar. Det förhållandet att den relativa fördelningen mellan annonser och text varierar mirakel året utesluter inte stabila relationer gällande lång sikt.

Facklitteratur

Kuf Innehållsiörteckning. Betänkande den 2 mars beträffande vissa åtgärder för att under ett depressionsperiod stimulera avsättningen av varaktiga konsumtionsvaror 5 Konjunkturpolitisk motivering Bidragsverksamheten beträffande barnfamiljer och ensamstående mödrar 26 Bidragsverksamhetens affär till andra befolkningspolitiska åtgärder

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here